Informacje Radcy Prawnego OIL w Rzeszowie

Nowa specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Z dniem 26 listopada 2021 r weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MZ w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia / Dz.U.21.2131/.

Wprowadza nową specjalizację : chirurgiczna asysta lekarza.

 

Anna Bandelak

Bardzo ważne orzeczenie Sądu Najwyższego w zakresie zabiegów z medycyny estetycznej.

Sad Najwyższy zakończył spór negujący medyczny charakter zabiegów z medycyny estetycznej.

Sprawa dotyczyła lekarki dentysty, którą Są Lekarski ukarał za przekroczenie uprawnień zawodowych w postaci podjęcia się zabiegu powiększenia piersi preparatem Aquafilling. Obrońca lekarki opierała się na negowaniu medycznego charakteru tego zabiegu / jako zabiegu z medycyny estetycznej/. Naczelny Sąd Lekarski przyjął, że działanie obwinionej lekarki stanowiło wykonanie zabiegu medycznego, chirurgicznie inwazyjnego, ponieważ doprowadziło do penetracji wnętrza ciała innej niż przez otwory naturalne lub stały otwór sztuczny. Od tego wyroku została wniesiona skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy – postanowieniem z dnia 26 maja 2021 r  Syg. Akt I KK 23/21 oddalił kasację. Sąd Najwyższy uznał, że zabieg przeprowadzony przez obwinioną jest działaniem medycznym i który ze względu na inwazyjny charakter wchodzi w zakres ustawowej definicji świadczenia zdrowotnego. Sąd ten uznał, że medyczny charakter zabiegów medycyny estetycznej jest oczywisty.

 

 • Nowy obowiązek świadczeniodawców poz – wyznaczenie koordynatora opieki

  podstawowej.

   

  Od dnia 1 .10.21 r , zgodnie z nowym Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 160/2021/DSOZ z dnia 30.09.21 r – wprowadzono obowiązek wyznaczenia koordynatora opieki podstawowej opieki zdrowotnej. Jego kluczowym obowiązkiem będzie budowanie relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces koordynacji np. poprzez ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i leczenia . Zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką koordynatora w wymiarze 0,5 etatu przeliczeniowego nie powinna przekraczać 5000 osób.

   

   

   

  Pokrycie straty netto przez podmiot tworzący SPZOZ po wyroku

  Trybunału Konstytucyjnego K 4/17.

   

  Znowelizowana ustawa o działalności leczniczej / Dz.U.21.1773/ - z dniem 14 .10.21 r precyzuje możliwość / zamiast obowiązku / pokrycia straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmiot tworzący. Zmiana ta dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20.11.2019 r K 4/17 w którym uznano, że art 59ust 2 ustawy o działalności leczniczej jest niezgodny z Konstytucją w zakresie w jakim zobowiązuje podmiot tworzący SPZOZ do pokrycia straty netto.

  Wynagrodzenie lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r.

  Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy rezydentów w dziedzinach priorytetowych wynosi:

  - w pierwszych dwóch latach zatrudnienia   -  5752 zł

  - po dwóch latach zatrudnienia                      - 5862 zł

  W pozostałych dziedzinach :

  - w pierwszych dwóch latach zatrudnienia   - 5478 zł

  - po dwóch latach zatrudnienia                     - 5643 zł

  Podstawa prawna : rozporządzenie MZ w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury  / Dz.U.21.1218/.

   

  EDM i zdarzenia medyczne

  Od dnia 1 lipca 2021 r lekarze i lekarze dentyści, mający praktyki lekarskie, jak i podmioty lecznicze będą obowiązani przekazywać do Systemu Informacji Medycznej [ SIM] dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie. Realizacja tego obowiązku odbywać się będzie na platformie P1. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, a nie tylko lekarzy którzy współpracują z NFZ.

  Za zdarzenie medyczne rozumie się działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

   

  • nowe druki recept od 1 lipca - wzór na dole strony
   
  • Ważne przypomnienie o kasach fiskalnych.

  Od dnia 1 lipca 2021 r. lekarze i dentyści muszą mieć kasę fiskalną najnowszej generacji. Wynika to z rozporządzenia MF z dnia 10.06.2020 r. / Dz.U.20.1059/.

  Wymóg ten dotyczy wyłącznie świadczenia usług w zakresie opieki medycznej w ramach indywidualnej praktyki lekarzy i lekarzy dentystów. Podmioty lecznicze prowadzące działalność w formie spółki prawa handlowego i świadczące usługi opieki medycznej poprzez zatrudnionych lekarzy nie mają obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej. Obowiązek ten nie dotyczy też lekarzy zatrudnionych na kantraktach.

  Ważny wyrok Sądu Najwyższego:

  Stan pacjenta wskazujący na nietrzeżwość lub zażycie środków odurzających, a nawet zachowanie utrudniające działania medyczne nie zwalniają lekarza od obowiązku przeprowadzenia niezbędnych badań w celu określenia jego stanu zdrowia.

  Stan faktyczny był następujący: kobieta została w nocy przywieziona przez pogotowie z poważnym potłuczeniami i urazami. Syn pacjentki poinformował, że jego matka spadła ze schodów. Lekarz zignorował te uwagi, stwierdzając , że pacjentka jest najprawdopodobniej nietrzeżwa i po prostu się potłukła. Nie przeprowadził badań ani oględzin. Pacjentkę przyjęto na obserwację. Jej stan znacząco się pogorszył – podjęto wówczas szybko terapię , ale było już za póżno i kobieta zmarła.

  Okręgowy Sąd Lekarski ukarał lekarza karą nagany, karę tą zmienił na karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu Naczelny Sąd Lekarski zaś Sad Najwyższy oddalił kasację obrony.

  Postanowienie SN z 15 kwietnia 2021 r Syg. Akt I KK 178/20.

  Opnia prawna w sprawie dodatku za prowadzenie specjalizacji w sytuacji zatrudnienia przez firmę zewnętrzną (do pobrani pdf poniżej)

  • Uwaga ważne przypomnienie w sprawie kas fiskalnych:

  W dniu 30 czerwca 2021 r kończy się okres przejściowy na zakup kasy fiskalnej on-line dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe i podmioty lecznicze.  Od dnia 1 lipca 2021 rejestracja transakcji musi się już odbywać z użyciem nowych kas..

  Podstawa prawna : rozp. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  / Dz.U.20.1059/

   

  •        Nowe kwalifikacje osób przeprowadzający badania kwalifikacyjne i szczepienia p-ko COVID-19.

   

  Z dniem 9.04.2021 r obowiązuje rozp. MZ w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia p-ko COVID-19  / Dz.U.21.668/.

  Badanie kwalifikacyjne może przeprowadzić:

  - lekarz

  -lekarz dentysta, pielęgniarka, położna,felczer, ratownik medyczny i higienistka szkolna

  - fizjoterapeuta, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny , jeśli uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  - kształci się na piątym lub szóstym roku studiów lekarskich lub na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, i uzyskała dokument potwierdzający umiejętności kwalifikowania do szczepień wydany przez uczelnię i przeprowadza badania pod nadzorem lekarza

   

  Od dnia 16 marca 2021 r wchodzi w życie nowelizacja rozp. MZ w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w poz  / Dz.U.21.427/.  Świadczenia w formie teleporady nie będą mogły być udzielone w następujących przypadkach:

  - pacjent lub jego opiekun faktyczny nie wyraził zgody na ta formę  / z wyjątkiem sytuacji wystawienia recepty do kontynuacji leczenia /

  - podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę , położną wskazanych przez pacjenta w deklaracji wyboru

  - w związku z chorobą przewlekłą w przebiegu której doszło do pogorszenia lu zmiany objawów

  - w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej

  - dzieciom do 6 roku życia , z wyjątkiem porad kontrolnych w trakcie leczenia.

                 Lekarz może udzielić upoważnienia do wystawiania recept

   

  Z dniem 26 stycznia 2021 r weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 / DZ.U.21.159/.

  Ustawa wprowadza uregulowanie dotyczące możliwości udzielenia przez lekarza upoważnienia do :

  wystawiania recept / elektroniczna dokumentacja medyczna / , zleceń na zaopatrzenie, zleceń naprawy, wpisów w Karcie Szczepień  - osobie wykonującej:

  - zawód medyczny

  -czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  Upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i może być w każdym czasie cofnięte przez lekarza. Udzielenie takiego upoważnienia odbywa się za pośrednictwem Rejestru Asystentów Medycznych.

   

   

                                       Uwaga ważne przypomnienie:

   

  Obowiązki sprawozdawczo- statystyczne za 2020 rok:

   

  Zgodnie z programem badań statystycznych  za 2020 rok lekarze prowadzący praktykę lekarską lub dentystyczną praktykę lekarską mają obowiązek złożenia sprawozdania na drukach:

   

  MZ-11 – ambulatoryjna opieka lekarska w ramach kontraktu z NFZ  / raz w roku do 31 marca 2021

   

  MZ-14 – świadczenia ambulatoryjne w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową  / raz w roku do 1 marca 2021 r

   

  MZ- 15  - świadczenia ambulatoryjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  / raz w roku do 28 luty 2021 r

   

  MZ-24 – świadczenia ambulatoryjne w zakresie ginekologii i położnictwa  / raz w roku do 14 luty 2021 r

   

  MZ-88 – wszyscy prowadzący działalność leczniczą / raz w roku do 12 marca 2021 r

   

  MZ 89 – wszyscy prowadzący działalność leczniczą / raz w roku do 12 marca 2021 r

   

  Lekarze dentyści wypełniają formularze : MZ-88 i MZ-89.

   

  Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna  prowadzona przez lekarza.

  Za odmowę przekazania danych grożą sankcje przewidziane w art 56-58 ustawy o statystyce publicznej  / Dz.U.20. 443/

   

   

   

  Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza:

   

  Dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów którzy w ramach swojej praktyki lekarskiej korzystają z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach praktyki kotłownie.

  Do 31 marca każdego roku należy przekazać marszałkowi województwa podkarpackiego sprawozdanie zawierające informacje o rodzaju gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza i uiścić ewentualną opłatę za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok.

  Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska , których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł , nie ma obowiązku przekazywania wykazu danych do Urzędu Marszałkowskiego.

   

   

   

  Odpady medyczne:

   

  Do 15 marca każdego roku należy złożyć do marszałka województwa podkarpackiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi za poprzedni rok.

  Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki lekarskie są zobowiązani do zgłoszenia wniosku o wpis do Bazy Danych o odpadach  / BDO/. Uzyskanie tego wpisu jest konieczne do prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań wyłącznie w wersji elektronicznej. Brak indywidualnego numeru konta w BDO spowoduje, że lekarze prywatnie praktykujący nie będą mogli wystawić karty przekazania odpadów wyłącznie w wersji elektronicznej, a firma zajmująca się odpadami nie będzie mogła ich odebrać.

   

   

   

  Kto może przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko COVID-19:

   

  Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą przeprowadzać:

  1. osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza , felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego

   

  2. higienistki szkolne posiadające kwalifikacje do wykonywania szczepień określone w przepisach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych u ludzi  .

   

  Podstawa prawna : rozp. zmieniające rozp. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2  / Dz.U.20.2212.

   

   

   

  Nowy wzór karty zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego:

   

  Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu innym niż przeciw gużlicy BCG  stanowi karta zgłoszenia odczynu poszczepiennego której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia MZ zmieniającego rozp. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych / Dz.U.21.13 – wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2021 r.

  Zgłoszenie to sporządza się w postaci elektronicznej z bezpośrednim wykorzystaniem systemu informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgłoszenie podpisuje się podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym.

  Do dnia 31 grudnia 2021 r można stosować dotychczasowe sposoby zgłaszania niepożądanego odczynu poszczepiennego ale tylko pod warunkiem że lekarz lub felczer  nie ma możliwości zgłaszania go w sposób jak wyżej.

   

  Anna Bandelak

                                 

   

        Uwaga ważne przypomnienie:

  Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że osoby posiadające w dniu 23.09.2019 r ważny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta uzyskały automatycznie 20 punktów szkoleniowych, a zatem spełniły obowiązek wskazany a art 33n ust 2 ustawy – Prawo Atomowe , a więc uzyskania tych punktów do dnia 22 września 2024 r.  Dla osób, które w tym dniu nie posiadały ważnego certyfikatu – nadal istnieje obowiązek uzyskania 20 punktów szkoleniowych do dnia 22.09.2024 r.

  Aktualne przepisy prawne:

  1- z dniem 30 grudnia 2020 r wchodzi w życie rozporządzenie RM w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy.. / Dz.U.20.2313/. Wprowadza ono wzór paszportu dozymetrycznego i zobowiązuje w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie złożenia do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosków o wydanie nowych paszportów dozymetrycznych.

  2- z dniem 25 grudnia 2020 r wchodzi w życie zmiana rozp. MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  / Dz.U.20.2350/. Wprowadza do dokumentacji medycznej – skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19, oraz Kartę Szczepień.

   Skierowanie na sczepienie ma zawierać:

  - numer identyfikujący skierowanie nadany przez system teleinformatyczny

  - datę wystawienie

  - oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie

  - oznaczenie pacjenta kierowanego na sczepienie

  - oznaczenie osoby kierującej na szczepienie

  - rozpoznanie oraz kod procedury medycznej wskazującej na potrzebę szczepienia

  - inne informacje niezbędne do przeprowadzenia szczepienia.

  Skierowanie jest ważne przez 60 dni od dnia jego wystawienia.

  Karta Szczepień zawiera:

  - oznaczenie pacjenta

  - informacje o przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego

  - dane dotyczące szczepienia : kod procedury medycznej, datę i godzinę szczepienia, numer podawanej dawki szczepionki oraz zalecaną liczbę dawek

  - informację o podawanej szczepionce : nazwa handlowa,numer serii,kod EAN, nazwę podmiotu odpowiedzialnego,ilość podanej szczepionki, drogę jej podania i część ciała w którą ją podano

  - oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

  - oznaczenie osoby kwalifikującej do szczepienia

  - informacje dotyczącą stanu zdrowia

  - podpisy osób dokonujących wpisu.

  Wpisów do Karty Szczepień mogą dokonywać  / szczepienia p – ko COVID-19/ osoby przeprowadzające lekarskie badania kwalifikacyjne, szczepienia ochronne o których mowa w ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych u ludzi. Wpisu dokonuj się w okresie nieprzekraczającym 24 godzin od momentu przeprowadzenia lekarskiego badania kwalifikacyjnego albo szczepienia. Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej udostępnia się w Internetowym Koncie Pacjenta. Na żądanie pacjenta wydaje się je także w postaci papierowej.

  Anna Bandelak

   

  Uwaga ważne :  od 5 września 2020 r nowa  wysokość zasiłku dla lekarza na kwarantannie:

  zgodnie z art 6 ust 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa / Dz.U.20.870/  na równi z niezdolnością do pracy traktuje się niemożność jej wykonywania w związku z decyzją wydaną na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakażnych u ludzi wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny.

  Zgodnie natomiast z art 4g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 / Dz.U.20.2113/ - w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu, zatrudnionemu w podmiocie leczniczym w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie  lub izolacji w warunkach domowych wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych  - przysługuje zasiłek chorobowy którego wymiar wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku określonego w ustawie o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa.

  Uwaga – ważna nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty:

  Niektóre zmiany od dnia 29.11.2020 r

  1. lekarz cudzoziemiec / spoza Unii Europejskiej/ - po uzyskaniu zgody ministra do spraw zdrowia będzie mógł wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty. Na podstawie decyzji ministra do spraw zdrowia właściwa okręgowa rada lekarska będzie wydawała – prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania wskazane w decyzji ministra. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat. Aby uzyskać zgodę ministra lekarz cudzoziemiec musi spełnić następujące warunki:

  1. złożyć oświadczenie o znajomości języka polskiego

  2. uzyskać od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające deklarację określająca wykaz komórek organizacyjnych i czas planowanego zatrudnienia

  3. posiadać pełna zdolność do czynności prawnych

  4. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu

  5. wykazuje nienaganną postawę etyczną

  6.uzyskał prawo pobytu na terytorium Polski

  7.posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie uzyskane w okresie5 lat bezpośrednio porzedzających uzyskanie zaświadczenia

  8. posiada dyplom lekarza oraz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany w innym państwie niż państwo UE jeżeli dyplom jest zalegalizowany przez konsula RP danego państwa

  9. odbył szkolenie specjalizacyjne odpowiadające programowi szkolenia specjalizacyjnego w Polsce

   

  2. W stanie epidemii – lekarze stażyści, którzy ukończyli staż podyplomowy i nie uzykali prawa wykonywania zawodu z powodu nie złożenia z wynikiem pozytywnym LEK,LDEK – mogą być skierowani do pracy pod nadzorem lekarza specjalisty.

   

  3. W okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – termin realizacji recepty, o którym mowa w art 96a ust 7  Prawa Farmaceutycznego może zostać przedłużony o nie więcej niż 150 dni licząc od dnia jej wystawienia.  Minister do spraw zdrowia wyda w tej sprawie rozporządzenie wykonawcze.

   

  4. Samorządy zawodów medycznych przekazują na wniosek Wojewody lub ministra do spraw zdrowia  w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku – wykaz osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii . W przypadku wychowywania dziecka do 18 roku życia przez dwoje osób którym przysługuje władza rodzicielska - do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

  Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji Wojewody przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji.

  5. Przesunięciu ulega termin wymiany dokumentów – Prawo wykonywania zawodu lekarza  na 1 styczeń 2022 r.

   

  6. Nie popełnia przestępstwa – nieumyślnego spowodowania śmierci, ciężkiego, średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – ten kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba, że było to wynikiem rażącego niezachowania ostrożności.

   
  • Uwaga zmiana wynagrodzenia lekarza na kwarantannie

  Dotychczasowy przepis art 4c ustawy dający lekarzom, którzy stali się niezdolni do pracy z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków w placówce medycznej prawo do zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru - utracił moc z dniem 5 września 2020 r. Oznacza to ,że lekarze przebywający na kwarantannie i izolacji – otrzymają zasiłek w wysokości 80% z ubezpieczenia chorobowego.

  Lekarze zarażeni COVID-19 w związku z wykonywaną pracą mogą otrzymać zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru w oparciu o ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  / Dz.U.19.1205/.  COVID-19 jest chorobą zakażna  i stwierdzenie choroby zawodowej będzie odbywało się na takich samych zasadach jak w przypadku innych chorób zakażnych.  Wynika to z rozp. MZ w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2  / Dz.U.20.325/.

                                                                                                                        Anna Bandelak

  • Ważne przypomnienie:

  Sprawozdania za 2019 r w zakresie wytwarzanych odpadów należy składać elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych / BDO /.

  W związku z epidemią – sprawozdania składa się do 31.10.2020 r.

  Wszelkie informacje i instrukcje dostępne są pod adresem strony: www.bdo.mos.gov.pl

  Anna Bandelak

  Zmiany w szkoleniu specjalizacyjnym.

  Od dnia 1 września 2020 r została wprowadzona możliwość przeprowadzenia egzaminu specjalizacyjnego lekarzy , diagnostów laboratoryjnych , farmaceutów i fizjoterapeutów wyłącznie w jednej postaci egzaminu ustnego albo pisemnego w związku z epidemią. Przepisy precyzują też kompetencje Ministra Zdrowia do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego w danej dziedzinie, w trakcie sesji egzaminacyjnej . W ustawie wprowadzono także możliwość zwolnienia z ponoszenia opłaty za kolejne zgłoszenie do państwowego egzaminu z powodu okoliczności związanych z epidemią. Ustawą umożliwia się również realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik na odległość .

  Podstawa prawna : ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią / Dz.U.20.1493/

  Zmiany w uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

  Od dnia 1 września 2020 r umożliwiono zespołowi ekspertów powołanemu przez dyrektora CMKP – opiniowanie wniosków o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w trybie obiegowym.

  Ustawa umożliwia również realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, pod warunkiem , że taką formę przewiduje program specjalizacji.

  Ustawa przewiduje też możliwość zwolnienia z kolejnej opłaty za przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego osoby która do niego nie przystąpiła z powodu np. izolacji.

  Minister Zdrowia otrzymał kompetencję do podjęcia decyzji na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego w danej dziedzinie z zachowaniem egzaminu ustnego lub do podjęcia decyzji przeprowadzenia egzaminu jeden raz w roku.

  Podstawa prawna: - ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemia / Dz.U.20.1493/

  Uwaga – ważna nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty:

  Niektóre zmiany od dnia 8.08.2020 r:

  1. dokument – Prawo wykonywania zawodu lekarza będzie podlegał unieważnieniu w następujących sytuacjach:

  z dniem zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu

  z dniem utraty prawa wykonywania zawodu wskutek skreślenia z listy członków właściwej izby lekarskiej

  z dniem wydania prawomocnego orzeczenia Sądu o zakazie lub zawieszeniu prawa wykonywania zawodu

  z dniem odbioru dokumentu w miejsce poprzedniego.

  2. lekarz będący obywatelem państwa członkowskiego UE może tymczasowo i okazjonalnie wykonywać zawód bez konieczności wpisu do rejestru ORL jeżeli złoży odpowiednie dokumenty w tej sprawie do Naczelnej Rady Lekarskiej

  3.w sytuacji ogłoszenia stanu  epidemicznego – lekarz stażysta może zostać skierowany do zwalczania epidemii. Okręgowa Rada Lekarska może uznać ten okres za równoważny z realizowaniem stażu

  4.lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, w tym dyżury medyczne objęte programem specjalizacji na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie  / art 16 h ustawy/

  5. lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach programu specjalizacji przysługuje wynagrodzenie jak za pracę w godzinach nadliczbowych, albo na jego wniosek czas wolny. Czas wolny po dyżurze w związku z 11 godzinnym odpoczynkiem nie powoduje obniżenia wynagrodzenia  / art 16 i ustawy/

  6. nowy zakres praw i obowiązków lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne  / art 16 oa ustawy/

  7. lekarz który ukończył przedostatni rok szkolenia może wystąpić do dyrektora CEM o przystąpienie do PES.  Lekarz może przystąpić do PES w okresie 5 lat od dnia  potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

  8. obowiązek doskonalenia zawodowego potwierdza ORL za pomocą SMK przez dokonanie wpisu w rejestrze  / art 18 ustawy/

  9. lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem / nie dotyczy stanu zagrożenia życia i zdrowia/ z tym , że ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący zawód na podstawie stosunku  pracy ma także obowiązek powiadomić o tym na piśmie przełożonego./ art 39 ustawy/

  10. lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarska i prowadzący staż lub szkolenie specjalizacyjne może zatrudnić lekarza w celu odbycia tego stażu lub szkolenia.

  11. Lekarze cudzoziemcy odbywają staż podyplomowy tak jak lekarze będący obywatelami polskimi.

  Niektóre zmiany od dnia 24.08.2020 r

  1. Kartę w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych  zwaną SMK zakłada:

  - lekarz, lekarz dentysta

  - kierownik specjalizacji

  - konsultant wojewódzki i krajowy

  - kierownik podmiotu prowadzący staż i szkolenie specjalizacyjne – od dnia 1.01.2022 r

  - koordynator – od dnia 1.01.2022 r

  - opiekun – od dnia 1.01.2022 r

  - osoba która ukończyła co najmniej 10 semestrów z 6 – letnich studiów na kierunku lekarskim i 8 semestrów z 5 – letnich studiów dentystycznych- od dnia 1.12.2020 r

  Niektóre zmiany od dnia 1.01.2021 r

  1. art 6 e ustawy w nowym brzmieniu / testy i pytania testowe, okazywanie testów w siedzibie CEM, przebieg egzaminu i zastrzeżenia do pytań.

   

  2. kierownik specjalizacji wyraża za pomocą SMK zgodę na pełnienie dyżurów samodzielnie, lekarz będzie mógł odmówić pełnienia samodzielnych dyżurów przez pierwszy rok od dnia rozpoczęcia szkolenia

   

  3. kierownik specjalizacji otrzyma dodatek do wynagrodzenia w kwocie 500 zł brutto za szkolenie 1 lekarza i 1000 zł brutto za szkolenie więcej niż 1 lekarza

   

  4. nowe dokumenty – Prawo wykonywania zawodu lekarza i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

   

   

  Niektóre zmiany od dnia 1.01.2022 r

   

  1. zmiana w stażu podyplomowym lekarza :

  - zmiana programu

  - lekarz otrzyma 6 dni płatnego urlopu na udział w konferencjach

  - zmiana terminu rozpoczęcia stażu należeć będzie do Okręgowej Rady Lekarskiej, a nie do Ministra Zdrowia

  - będzie obowiązywał dokument potwierdzający zrealizowanie programu stażu EKSP

   

  2. lekarze otrzymają prawo do 2 dni płatnego urlopu na przystąpienie do PEM.  PEM to nowy egzamin państwowy, który będzie upoważniał lekarzy w trakcie specjalizacji do samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych i pełnienia samodzielnie dyżuru. Przystąpić do niego będzie można po drugim roku specjalizacji

   

  Uwaga- przedłużenie termin una instalację kas fiskalnych on-line do 1 lipca 2021 r.

  Zgodnie z rozp. MF w sprawie przedłużenia terminów ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych  / Dz.U.20.1059/  - praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów  jak i podmioty lecznicze nie będą musiały od dnia 1 stycznia 2021 r prowadzić sprzedaży usług za pomocą nowych kas lecz dopiero od 1 lipca 2021 r.

  Przedłużenie tego terminu nie zwalnia z ewentualnych przeglądów dotychczas używanych kas.

   

   

  Uwaga  - recepty:

  Z dniem 1 września 2020 r wchodzi w życie zmiana rozp. w sprawie recept / Dz.U.20.1432/.

  Nowelizacja wprowadza dodatkowy kod uprawnień  C – dla świadczeniobiorcy w ciąży.

   

  ZUS: Nowe rozwiązania wprowadzane tarczą 4.0 - zmiany w świadczeniu postojowym, zwolnieniach od składek i sposobie składania wniosków

   

  Nowe rozwiązania wprowadzane ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza antykryzysowa 4.0”) rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców.

   

  Nowe rozwiązania rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców w zakresie:

  1)

  świadczenia postojowego dla:

  a) osób prowadzących działalność gospodarczą: świadczenie będzie przysługiwało osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych pod warunkiem, że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Muszą być także spełnione pozostałe warunki, tj.:

  – doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,

  – rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed 1 kwietnia 2020 r.,

  – przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,

  – zawieszenie działalności nastąpiło po 31 stycznia 2020 r.

  b) zleceniobiorców: gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.:

  – zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,

  – umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,

  – przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosku składanego w czerwcu, lipcu lub sierpniu nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł., a dla wniosków składanych w kwietniu i maju nie mógł przekroczyć kwoty 15 595,74 zł).

  W związku z tym udostępniony zostanie nowy wniosek RSP-CZ. Przepis ten wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Od tego dnia wnioski RSP-CZ będzie można składać wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  2) zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.:

  – osoby duchowne - wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za osoby duchowne, może złożyć osoba duchowna za siebie oraz zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna będąca płatnikiem składek za osoby duchowne. Zwolnienie obejmie nieopłacone należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Za marzec zwolnienie przysługuje także w przypadku gdy składki zostały już opłacone.

  – przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100% albo 50% należnych składek za marzec, kwiecień i maj, do liczby ubezpieczonych oprócz pracowników młodocianych nie są także wliczane osoby duchowne.

  3) sposobu składania wniosków

  Wnioski o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) oraz wnioski o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK), od dnia następującego po ogłoszeniu ustawy będą mogły być składane tylko i wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-rozwiazania-wprowadzane-ustawa-z-19-czerwca-2020-r_-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych-przedsiebiorcom-dotknietym-skutkami-covid-19-oraz-o-uproszczonym-postepowaniu-o-zatwierdzenie-ukladu-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19-tzw_-tarcza-antykryzysowa-4_0-/3446447

   

 • Uwaga – termin sprawozdania o odpadach:

  Lekarze i lekarze dentyści mają czas na mocy nowych regulacji na złożenie sprawozdania o odpadach za rok 2019  do 31 .10.2020 r. Przedłużenie terminu zostało wprowadzone na mocy ustawy z 14 maja 2020 r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z COVID -19  / Dz.U.20.875/

  Zmiany dotyczące udzielania informacji zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Z dniem 4 maja 2020 r weszło w życie rozp. MZ z dnia 28.04.20 r w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeniowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą  / Dz.U.20.784/. Przepisy określają elementy jakie powinno zawierać wystąpienie zakładu. Do takiego wystąpienia należy dołączyć informacje o wyrażeniu zgody ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego wraz ze wskazaniem daty i formy wyrażenia tej zgody.

 • UWAGA – Lekarze stażyści:

  Czas trwania stażu podyplomowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu w związku ze stanem epidemii i niezrealizowaniem programu stażu.  Lekarz stażysta, który nie może zrealizować programu stażu z powodu stanu epidemii  -  za czas niezrealizowanego stażu otrzymuje wynagrodzenie, o ile zgłosi swemu pracodawcy ustnie lub pisemnie gotowość jego realizacji.

  Podstawa prawna: zmiana rozp. MZ w sprawie stażu podyplomowego lekarzy  / Dz.U.20.776./

 • Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej mające bezpośredni kontakt z pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2  - nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem tego wirusa.

  Wykaz stanowisk opracowuje kierownik podmiotu leczniczego .

   

  Szczegóły  - Standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom……….../ Dz.U.20.775  / - wchodzi w życie z dniem 29.04.2020 r

 • Uwaga : nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

  Z dniem 15 kwietnia 2020 r wchodzi w życie nowe  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania / Dz.U.20.666/.

  Dokumentację medyczną można prowadzić na podstawie dotychczasowego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Książeczki zdrowia dziecka wydane przed dniem 31 grudnia 2020 r zachowują ważność po tym terminie.

  Dysponenci Zespołów Ratownictwa Medycznego mogą prowadzić dokumentację na podstawie dotychczasowego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2021 r.

  Zgodnie z nowy rozporządzeniem – dokumentacja medyczna będzie prowadzona w postaci elektronicznej. W postaci papierowej tylko wówczas gdy warunki organizacyjno- techniczne nie będą na to pozwalały. Przez brak warunków rozumie się stały brak rozwiązań informatycznych, jak i czasową niemożność prowadzenia tej dokumentacji w postaci elektronicznej.  Nie będzie już można prowadzić  tej dokumentacji w postaci elektronicznej lub papierowej. Należy wybrać tylko jedną z nich - jako podstawową przyjmuje się tą prowadzoną w postaci elektronicznej.

 • Uwaga!

  od 10 kwietnia 2020 r nowe ograniczenia , zakazy i nakazy w związku z epidemią. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:

  1. udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej z wyjątkiem gdy zaprzestanie może stanowić zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta  i świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych w  tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową

  2.udzielania świadczeń stomatologicznych udzielanych w pojazdach / dentobusach /     

  3.sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami.                                                      

  Do odwołania podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych  za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności:

  1. potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów,  w tym przez telefon                     

  2. świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon                                 

  3.wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie pózniej niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wypisania  nie ma zastosowania do odwołania                                                             

  4. świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy  oryginał skierowania w ciągu 21 dni od dnia odwołania stanu epidemii                                                                

  5. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia napraw  mogą być wystawiane do odwołania , za pośrednictwem systemów teleinformatycznych  lub systemów łączności. W przypadku braku możliwości weryfikacji zleceń  i potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem serwisów internetowych NFZ , weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić do odwołania za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych  lub systemów łączności.                              

  Podstawa prawna : Rozporządzenie RM z 10.04.2020 r w sprawie ustanowienia ograniczeń zakazów i nakazów w związku z epidemią  / Dz.U.20.658/                                                           

  Radca prawny  Anna Bandelak                                    

 • Składki członkowskie

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przypominamy co następuje: składki członkowskiej nie opłacają lekarze, lekarze dentyści, którzy złożyli oświadczenie o nieosiąganiu przychodów. Zwolnienie z opłacania składek następuje po miesiącu, w którym oświadczenie o nieosiąganiu przychodów zostało złożone.

  Zwolnienie z opłacania składki obejmuje :

  1. Lekarza, który ukończył 75 lat

  2. Lekarza, który został skreślony z rejestru członków danej izby.

  3. Lekarza, który złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania

     zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym

     od osób fizycznych, z wyłączeniem renty i emerytury.

  W grupie lekarzy o których mowa w pkt. 3 znajdują się lekarze  i  lekarze dentyści, którzy w związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną zawiesili  przyjmowanie pacjentów. Warunkiem zwolnienia jest złożenie przez lekarza lub lekarza dentystę  wypełnionego oświadczenia o nieosiąganiu  przychodów ( Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/14/VII. Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5.09.2014 r w sprawie wysokości składki członkowskiej.

  Wypełnione oświadczenie należy składać mailowo na adres : oilrz@pro.onet.pl

  Lekarz po zakończeniu okresu nieosiągania przychodów z tytułu wykonywania zawodu i innych źródeł wymienionych w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych ma obowiązek złożyć zawiadomienie o osiąganiu przychodów  (załącznik nr 2 cyt. uchwały NRL). Opłacanie składki  nastąpi od następnego miesiąca po złożeniu zawiadomienia o osiąganiu Przychodu.

  Radca prawny   Anna  Bandelak

 • Poniżej nowe przepisy specustawy dotyczącej SARS-CoV 2 do przeczytania w pliku na dole strony: specustawa koronawirus.docx

 • Uwaga 3 ważne nowe rozporządzenia Ministra Zdrowia

  1. W standardach jakości  dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych dopuszcza się na okres 3 miesięcy  - zdalną autoryzację wyniku badań wykonywanych metodą automatyczną, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

   Szczegóły – rozporządzenie MZ zmieniające rozp. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych  / Dz.U.20.464/ - wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r.

  2. Lekarz specjalista może opuścić oddział anestezjologii i intensywnej terapii w celu podjęcia interwencji u pacjenta znajdującego się poza oddziałem / przeprowadzenie resuscytacji lub innych niezbędnych czynności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii , z wyłączeniem świadczeń z zakresu anestezji. Rozszerzono definicję lekarza specjalisty i lekarza w trakcie specjalizacji  - szczegóły w rozporządzeniu MZ zmieniającym rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Dz.U.20.466/ - wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r.

  3. Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych , pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń. Rozszerzono definicję lekarza specjalisty i lekarza w trakcie specjalizacji  - szczegóły w rozporządzeniu MZ zmieniającym rozp. w sprawie  świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  / Dz.U.20.456/  - wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r.

 • Przedłużenie zgłoszenia do BDO do 31 lipca 2020 r

  W związku z problemami systemu elektronicznego Bazy Danych o odpadach – zmianie uległa ustawa o odpadach. / Dz.U.20.150/. Ustawa przedłuża na 6 miesięcy papierowe karty przekazania odpadów, z zastrzeżeniem ,że będą musiały być uzupełnione w systemie BDO do 31 lipca 2020 r.

  wzór papierowej karty / zał. nr 5 do zmiany ustawy./

   

                                     Spec ustawa w sprawie koronawirusa już działa

  Z dniem 8 marca 2020 r weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  / Dz.U.20.374/.

  Najważniejsze zmiany to:

  - pracodawcy zyskali możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej  / poza miejscem zakładu pracy /

  - w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły , rodzic – pracownik , który został zwolniony z wykonywania pracy w celu opieki nad dzieckiem otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy

  - do zamówień publicznych, których przedmiotem są towary i usługo niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 , nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych

  -świadczenia opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego wykonywane w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi są wykonywane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą i wpisane do specjalnego wykazu prowadzonego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z Wojewodą

  -Minister Zdrowia w drodze obwieszczenia ustala maksymalne ceny produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza i z przepisu lekarza, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

  -transport sanitarny jak i inne świadczenia związane z przeciwdziałaniem wirusowi są finansowane przez NFZ. Warunkiem refundacji kosztów jest, aby podmiot udzielający był wpisany do specjalnego wykazu , o którym mowa wyżej

  - premier na wniosek wojewody po zawiadomieniu ministra do spraw gospodarki może wydawać polecenia innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym w formie decyzji administracyjnych podlegających natychmiastowemu wykonaniu / bez uzasadnienia/.

  - wojewoda również zyskał uprawnienia do wydawania poleceń podlegających natychmiastowemu wykonaniu

  -ustawa ta wyłącza także część przepisów prawa budowlanego / projektowanie, budowa, przebudowa, remont i rozbiórka obiektów w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi

  - w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta – farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną.

 • Uwaga – ważne wyroki Sądu Najwyższego

1. Medyk dyskedytujący kolegów zostanie ukarany  - wyrok SN  I KK 62/19:

Lekarz wystawiający nierzetelną opinię musi liczyć się z konsekwencjami zawodowymi. Spór dotyczył dwóch lekarzy. Lekarz dentysta wykonał zabieg ekstrakcji zęba przeprowadzony w znieczuleniu. Niedługo po tym pacjentka doznała udaru mózgu. Jej rodzina domagała się od lekarza zadośćuczynienia. W Sądzie bliscy pacjentki przedstawili prywatną opinię sporządzoną przez lekarza chirurga, obarczającą lekarza za powikłania i udar. Opinia ta nie została sporządzona zgodnie z zasadami sztuki medycznej, zawierała błędy merytoryczne  ale mimo to spowodowała ,że lekarz stracił zaufanie pacjentów. Lekarz dentysta skierował wniosek do rzecznika odpowiedzialności zawodowej p- ko lekarzowi wydającemu opinię   / art 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej /.  Sądy Lekarskie rozpatrujące sprawę uznały winę lekarza sporządzającego opinię. Kasację obrońców chirurga Sąd Najwyższy oddalił jako bezzasadną.

 

2. Lekarz nie może reklamować się w żaden sposób  - Postanowienie Sądu Najwyższego  I KK 31/19

Sąd Najwyższy przyjął, że reklama lekarzy jest zabroniona, nawet jeżeli zawiera prawdziwe informacje o dobrej praktyce i zwycięstwie w rankingu ocen lub plebiscycie organizowanym przez media.

 

3. Uchylanie się od obowiązku regulowania obowiązkowych składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego jest czynem naruszającym art 59 Kodeksu Etyki Lekarskiej, a więc stanowi przewinienie zawodowe – Postanowienie Sądu Najwyższego  SDI 71/15.

Art. 8 ustawy o izbach lekarskich zobowiązuje lekarzy do przestrzegania przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza  oraz stosowania się do uchwał organów izb lekarskich i Kodeksu Etyki Lekarskiej. Sąd uznał, że przynależność lekarza do samorządu zawodowego jest obowiązkowa , a obowiązek płacenia składek wynika z tej obligatoryjnej przynależności.

 

 • Uwaga – ważny wyrok w sprawie obowiązkowych  szczepień ochronnych:

Grzywnę za nieszczepienia dziecka – rodzice muszą zapłacić , tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18.02.2020 r  Syg. Akt I OSK 780/18.

Stan faktyczny przedstawiał się następująco: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  wezwał rodziców dziecka do wykonania zaległych szczepień. Wobec braku reakcji na to wezwanie i upomnienie- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nałożył na rodziców dziecka grzywnę w celu przymuszenia do wykonania szczepień. Rodzice zostali poinformowani, że w przypadku odmowy będą nakładane kolejne wyższe grzywny.  Rodzice dziecka złożyli odwołanie do Ministra Zdrowia, który utrzymał decyzję inspektora w mocy. Została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to utrzymał w mocy postanowienie ministra. Sprawa znalazła swój finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który również skargę oddalił.  Sąd ten uznał, że postanowienie o nałożeniu grzywny jest zgodne z prawem

 

Uwaga – obowiązki statystyczne za 2019 r

 

MZ 06 – praktyki lekarskie w zakresie opieki profilaktycznej nad uczniami – do 30.09.2020 r

 

MZ 11 – praktyki lekarskie w zakresie poz w ramach kontraktu z NFZ oraz sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece  - do 31 marca 2020 r

 

MZ13 – praktyki lekarskie w zakresie chorób płuc i grużlicy  - do 21 luty 2020 r

 

MZ14 – praktyki lekarskie w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową do 28 luty 2020 r

 

MZ15 – praktyki lekarskie w zakresie zdrowia psychicznego   - do 28 luty 2020 r

 

MZ19  - praktyki lekarskie w zakresie leczenia środowiskowego   do 15 luty 2020 r

 

MZ24  - praktyki lekarskie w zakresie ginekologii i położnictwa / roczne sprawozdanie  o przerwaniach ciąży/  - do 14 luty 2020 r

 

MZ30  - praktyki lekarskie w zakresie leczenia odwykowego  - do  15 luty 2020 r

 

MZ35A  - praktyki lekarskie w zakresie badań profilaktycznych  - do 2 marca 2020 r

 

MZ35B  - praktyki lekarskie będące jednostkami służby medycyny pracy  - do 2 marca 2020 r

 

MZ54  - praktyki lekarskie w zakresie szczepień ochronnych  - do 31 styczna 2020 r

 

MZ55 – praktyki lekarskie  i podmioty lecznicze meldunek zachorowań na grypę –  4 razy w miesiącu / 7,15,22 i ostatni dzień miesiąca po zakończeniu przyjęć

 

MZ/N1a – praktyki lekarskie w zakresie nowotworów złośliwych / rozpoznanie , podejrzenie/ - karta zgłoszenia nowotworu  - sukcesywnie, raz w miesiącu do 15 dnia po rozpoznaniu choroby

 

MZ88 – praktyki lekarskie udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych sprawozdanie oo pracujących w praktykach  – do 13 marca 2020 r

 

MZ89  - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych i całodobowych świadczeń – sprawozdanie o specjalistach pracujących  do 13 marca 2020 r

 

ZD2 – praktyki lekarskie w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego  - do 27 stycznia 2020 r

 

 

Podstawa prawna : rozporządzenie RM w sprawie programu badań statystycznych na rok 2019  / Dz.U.18.2103/