Informacje Radcy Prawnego OIL w Rzeszowie

 • Uwaga 3 ważne nowe rozporządzenia Ministra Zdrowia

  1. W standardach jakości  dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych dopuszcza się na okres 3 miesięcy  - zdalną autoryzację wyniku badań wykonywanych metodą automatyczną, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

   Szczegóły – rozporządzenie MZ zmieniające rozp. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych  / Dz.U.20.464/ - wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r.

  2. Lekarz specjalista może opuścić oddział anestezjologii i intensywnej terapii w celu podjęcia interwencji u pacjenta znajdującego się poza oddziałem / przeprowadzenie resuscytacji lub innych niezbędnych czynności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii , z wyłączeniem świadczeń z zakresu anestezji. Rozszerzono definicję lekarza specjalisty i lekarza w trakcie specjalizacji  - szczegóły w rozporządzeniu MZ zmieniającym rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Dz.U.20.466/ - wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r.

  3. Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych , pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń. Rozszerzono definicję lekarza specjalisty i lekarza w trakcie specjalizacji  - szczegóły w rozporządzeniu MZ zmieniającym rozp. w sprawie  świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  / Dz.U.20.456/  - wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r.

 • Przedłużenie zgłoszenia do BDO do 31 lipca 2020 r

  W związku z problemami systemu elektronicznego Bazy Danych o odpadach – zmianie uległa ustawa o odpadach. / Dz.U.20.150/. Ustawa przedłuża na 6 miesięcy papierowe karty przekazania odpadów, z zastrzeżeniem ,że będą musiały być uzupełnione w systemie BDO do 31 lipca 2020 r.

  wzór papierowej karty / zał. nr 5 do zmiany ustawy./

   

                                     Spec ustawa w sprawie koronawirusa już działa

  Z dniem 8 marca 2020 r weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  / Dz.U.20.374/.

  Najważniejsze zmiany to:

  - pracodawcy zyskali możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej  / poza miejscem zakładu pracy /

  - w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły , rodzic – pracownik , który został zwolniony z wykonywania pracy w celu opieki nad dzieckiem otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy

  - do zamówień publicznych, których przedmiotem są towary i usługo niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 , nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych

  -świadczenia opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego wykonywane w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi są wykonywane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą i wpisane do specjalnego wykazu prowadzonego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z Wojewodą

  -Minister Zdrowia w drodze obwieszczenia ustala maksymalne ceny produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza i z przepisu lekarza, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

  -transport sanitarny jak i inne świadczenia związane z przeciwdziałaniem wirusowi są finansowane przez NFZ. Warunkiem refundacji kosztów jest, aby podmiot udzielający był wpisany do specjalnego wykazu , o którym mowa wyżej

  - premier na wniosek wojewody po zawiadomieniu ministra do spraw gospodarki może wydawać polecenia innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym w formie decyzji administracyjnych podlegających natychmiastowemu wykonaniu / bez uzasadnienia/.

  - wojewoda również zyskał uprawnienia do wydawania poleceń podlegających natychmiastowemu wykonaniu

  -ustawa ta wyłącza także część przepisów prawa budowlanego / projektowanie, budowa, przebudowa, remont i rozbiórka obiektów w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi

  - w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta – farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną.

 • Uwaga – ważne wyroki Sądu Najwyższego

1. Medyk dyskedytujący kolegów zostanie ukarany  - wyrok SN  I KK 62/19:

Lekarz wystawiający nierzetelną opinię musi liczyć się z konsekwencjami zawodowymi. Spór dotyczył dwóch lekarzy. Lekarz dentysta wykonał zabieg ekstrakcji zęba przeprowadzony w znieczuleniu. Niedługo po tym pacjentka doznała udaru mózgu. Jej rodzina domagała się od lekarza zadośćuczynienia. W Sądzie bliscy pacjentki przedstawili prywatną opinię sporządzoną przez lekarza chirurga, obarczającą lekarza za powikłania i udar. Opinia ta nie została sporządzona zgodnie z zasadami sztuki medycznej, zawierała błędy merytoryczne  ale mimo to spowodowała ,że lekarz stracił zaufanie pacjentów. Lekarz dentysta skierował wniosek do rzecznika odpowiedzialności zawodowej p- ko lekarzowi wydającemu opinię   / art 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej /.  Sądy Lekarskie rozpatrujące sprawę uznały winę lekarza sporządzającego opinię. Kasację obrońców chirurga Sąd Najwyższy oddalił jako bezzasadną.

 

2. Lekarz nie może reklamować się w żaden sposób  - Postanowienie Sądu Najwyższego  I KK 31/19

Sąd Najwyższy przyjął, że reklama lekarzy jest zabroniona, nawet jeżeli zawiera prawdziwe informacje o dobrej praktyce i zwycięstwie w rankingu ocen lub plebiscycie organizowanym przez media.

 

3. Uchylanie się od obowiązku regulowania obowiązkowych składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego jest czynem naruszającym art 59 Kodeksu Etyki Lekarskiej, a więc stanowi przewinienie zawodowe – Postanowienie Sądu Najwyższego  SDI 71/15.

Art. 8 ustawy o izbach lekarskich zobowiązuje lekarzy do przestrzegania przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza  oraz stosowania się do uchwał organów izb lekarskich i Kodeksu Etyki Lekarskiej. Sąd uznał, że przynależność lekarza do samorządu zawodowego jest obowiązkowa , a obowiązek płacenia składek wynika z tej obligatoryjnej przynależności.

 

 • Uwaga – ważny wyrok w sprawie obowiązkowych  szczepień ochronnych:

Grzywnę za nieszczepienia dziecka – rodzice muszą zapłacić , tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18.02.2020 r  Syg. Akt I OSK 780/18.

Stan faktyczny przedstawiał się następująco: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  wezwał rodziców dziecka do wykonania zaległych szczepień. Wobec braku reakcji na to wezwanie i upomnienie- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nałożył na rodziców dziecka grzywnę w celu przymuszenia do wykonania szczepień. Rodzice zostali poinformowani, że w przypadku odmowy będą nakładane kolejne wyższe grzywny.  Rodzice dziecka złożyli odwołanie do Ministra Zdrowia, który utrzymał decyzję inspektora w mocy. Została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to utrzymał w mocy postanowienie ministra. Sprawa znalazła swój finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który również skargę oddalił.  Sąd ten uznał, że postanowienie o nałożeniu grzywny jest zgodne z prawem

 

Uwaga – obowiązki statystyczne za 2019 r

 

MZ 06 – praktyki lekarskie w zakresie opieki profilaktycznej nad uczniami – do 30.09.2020 r

 

MZ 11 – praktyki lekarskie w zakresie poz w ramach kontraktu z NFZ oraz sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece  - do 31 marca 2020 r

 

MZ13 – praktyki lekarskie w zakresie chorób płuc i grużlicy  - do 21 luty 2020 r

 

MZ14 – praktyki lekarskie w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową do 28 luty 2020 r

 

MZ15 – praktyki lekarskie w zakresie zdrowia psychicznego   - do 28 luty 2020 r

 

MZ19  - praktyki lekarskie w zakresie leczenia środowiskowego   do 15 luty 2020 r

 

MZ24  - praktyki lekarskie w zakresie ginekologii i położnictwa / roczne sprawozdanie  o przerwaniach ciąży/  - do 14 luty 2020 r

 

MZ30  - praktyki lekarskie w zakresie leczenia odwykowego  - do  15 luty 2020 r

 

MZ35A  - praktyki lekarskie w zakresie badań profilaktycznych  - do 2 marca 2020 r

 

MZ35B  - praktyki lekarskie będące jednostkami służby medycyny pracy  - do 2 marca 2020 r

 

MZ54  - praktyki lekarskie w zakresie szczepień ochronnych  - do 31 styczna 2020 r

 

MZ55 – praktyki lekarskie  i podmioty lecznicze meldunek zachorowań na grypę –  4 razy w miesiącu / 7,15,22 i ostatni dzień miesiąca po zakończeniu przyjęć

 

MZ/N1a – praktyki lekarskie w zakresie nowotworów złośliwych / rozpoznanie , podejrzenie/ - karta zgłoszenia nowotworu  - sukcesywnie, raz w miesiącu do 15 dnia po rozpoznaniu choroby

 

MZ88 – praktyki lekarskie udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych sprawozdanie oo pracujących w praktykach  – do 13 marca 2020 r

 

MZ89  - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych i całodobowych świadczeń – sprawozdanie o specjalistach pracujących  do 13 marca 2020 r

 

ZD2 – praktyki lekarskie w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego  - do 27 stycznia 2020 r

 

 

Podstawa prawna : rozporządzenie RM w sprawie programu badań statystycznych na rok 2019  / Dz.U.18.2103/