Informacje Radcy Prawnego OIL w Rzeszowie

 • Uwaga zmiana wynagrodzenia lekarza na kwarantannie

  Dotychczasowy przepis art 4c ustawy dający lekarzom, którzy stali się niezdolni do pracy z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków w placówce medycznej prawo do zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru - utracił moc z dniem 5 września 2020 r. Oznacza to ,że lekarze przebywający na kwarantannie i izolacji – otrzymają zasiłek w wysokości 80% z ubezpieczenia chorobowego.

  Lekarze zarażeni COVID-19 w związku z wykonywaną pracą mogą otrzymać zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru w oparciu o ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych  / Dz.U.19.1205/.  COVID-19 jest chorobą zakażna  i stwierdzenie choroby zawodowej będzie odbywało się na takich samych zasadach jak w przypadku innych chorób zakażnych.  Wynika to z rozp. MZ w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2  / Dz.U.20.325/.

                                                                                                                        Anna Bandelak

  • Ważne przypomnienie:

  Sprawozdania za 2019 r w zakresie wytwarzanych odpadów należy składać elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych / BDO /.

  W związku z epidemią – sprawozdania składa się do 31.10.2020 r.

  Wszelkie informacje i instrukcje dostępne są pod adresem strony: www.bdo.mos.gov.pl

  Anna Bandelak

  Zmiany w szkoleniu specjalizacyjnym.

  Od dnia 1 września 2020 r została wprowadzona możliwość przeprowadzenia egzaminu specjalizacyjnego lekarzy , diagnostów laboratoryjnych , farmaceutów i fizjoterapeutów wyłącznie w jednej postaci egzaminu ustnego albo pisemnego w związku z epidemią. Przepisy precyzują też kompetencje Ministra Zdrowia do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego w danej dziedzinie, w trakcie sesji egzaminacyjnej . W ustawie wprowadzono także możliwość zwolnienia z ponoszenia opłaty za kolejne zgłoszenie do państwowego egzaminu z powodu okoliczności związanych z epidemią. Ustawą umożliwia się również realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik na odległość .

  Podstawa prawna : ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią / Dz.U.20.1493/

  Zmiany w uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

  Od dnia 1 września 2020 r umożliwiono zespołowi ekspertów powołanemu przez dyrektora CMKP – opiniowanie wniosków o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w trybie obiegowym.

  Ustawa umożliwia również realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, pod warunkiem , że taką formę przewiduje program specjalizacji.

  Ustawa przewiduje też możliwość zwolnienia z kolejnej opłaty za przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego osoby która do niego nie przystąpiła z powodu np. izolacji.

  Minister Zdrowia otrzymał kompetencję do podjęcia decyzji na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego w danej dziedzinie z zachowaniem egzaminu ustnego lub do podjęcia decyzji przeprowadzenia egzaminu jeden raz w roku.

  Podstawa prawna: - ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemia / Dz.U.20.1493/

  Uwaga – ważna nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty:

  Niektóre zmiany od dnia 8.08.2020 r:

  1. dokument – Prawo wykonywania zawodu lekarza będzie podlegał unieważnieniu w następujących sytuacjach:

  z dniem zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu

  z dniem utraty prawa wykonywania zawodu wskutek skreślenia z listy członków właściwej izby lekarskiej

  z dniem wydania prawomocnego orzeczenia Sądu o zakazie lub zawieszeniu prawa wykonywania zawodu

  z dniem odbioru dokumentu w miejsce poprzedniego.

  2. lekarz będący obywatelem państwa członkowskiego UE może tymczasowo i okazjonalnie wykonywać zawód bez konieczności wpisu do rejestru ORL jeżeli złoży odpowiednie dokumenty w tej sprawie do Naczelnej Rady Lekarskiej

  3.w sytuacji ogłoszenia stanu  epidemicznego – lekarz stażysta może zostać skierowany do zwalczania epidemii. Okręgowa Rada Lekarska może uznać ten okres za równoważny z realizowaniem stażu

  4.lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, w tym dyżury medyczne objęte programem specjalizacji na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie  / art 16 h ustawy/

  5. lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach programu specjalizacji przysługuje wynagrodzenie jak za pracę w godzinach nadliczbowych, albo na jego wniosek czas wolny. Czas wolny po dyżurze w związku z 11 godzinnym odpoczynkiem nie powoduje obniżenia wynagrodzenia  / art 16 i ustawy/

  6. nowy zakres praw i obowiązków lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne  / art 16 oa ustawy/

  7. lekarz który ukończył przedostatni rok szkolenia może wystąpić do dyrektora CEM o przystąpienie do PES.  Lekarz może przystąpić do PES w okresie 5 lat od dnia  potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

  8. obowiązek doskonalenia zawodowego potwierdza ORL za pomocą SMK przez dokonanie wpisu w rejestrze  / art 18 ustawy/

  9. lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem / nie dotyczy stanu zagrożenia życia i zdrowia/ z tym , że ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący zawód na podstawie stosunku  pracy ma także obowiązek powiadomić o tym na piśmie przełożonego./ art 39 ustawy/

  10. lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarska i prowadzący staż lub szkolenie specjalizacyjne może zatrudnić lekarza w celu odbycia tego stażu lub szkolenia.

  11. Lekarze cudzoziemcy odbywają staż podyplomowy tak jak lekarze będący obywatelami polskimi.

  Niektóre zmiany od dnia 24.08.2020 r

  1. Kartę w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych  zwaną SMK zakłada:

  - lekarz, lekarz dentysta

  - kierownik specjalizacji

  - konsultant wojewódzki i krajowy

  - kierownik podmiotu prowadzący staż i szkolenie specjalizacyjne – od dnia 1.01.2022 r

  - koordynator – od dnia 1.01.2022 r

  - opiekun – od dnia 1.01.2022 r

  - osoba która ukończyła co najmniej 10 semestrów z 6 – letnich studiów na kierunku lekarskim i 8 semestrów z 5 – letnich studiów dentystycznych- od dnia 1.12.2020 r

  Niektóre zmiany od dnia 1.01.2021 r

  1. art 6 e ustawy w nowym brzmieniu / testy i pytania testowe, okazywanie testów w siedzibie CEM, przebieg egzaminu i zastrzeżenia do pytań.

   

  2. kierownik specjalizacji wyraża za pomocą SMK zgodę na pełnienie dyżurów samodzielnie, lekarz będzie mógł odmówić pełnienia samodzielnych dyżurów przez pierwszy rok od dnia rozpoczęcia szkolenia

   

  3. kierownik specjalizacji otrzyma dodatek do wynagrodzenia w kwocie 500 zł brutto za szkolenie 1 lekarza i 1000 zł brutto za szkolenie więcej niż 1 lekarza

   

  4. nowe dokumenty – Prawo wykonywania zawodu lekarza i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

   

   

  Niektóre zmiany od dnia 1.01.2022 r

   

  1. zmiana w stażu podyplomowym lekarza :

  - zmiana programu

  - lekarz otrzyma 6 dni płatnego urlopu na udział w konferencjach

  - zmiana terminu rozpoczęcia stażu należeć będzie do Okręgowej Rady Lekarskiej, a nie do Ministra Zdrowia

  - będzie obowiązywał dokument potwierdzający zrealizowanie programu stażu EKSP

   

  2. lekarze otrzymają prawo do 2 dni płatnego urlopu na przystąpienie do PEM.  PEM to nowy egzamin państwowy, który będzie upoważniał lekarzy w trakcie specjalizacji do samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych i pełnienia samodzielnie dyżuru. Przystąpić do niego będzie można po drugim roku specjalizacji

   

  Uwaga- przedłużenie termin una instalację kas fiskalnych on-line do 1 lipca 2021 r.

  Zgodnie z rozp. MF w sprawie przedłużenia terminów ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych  / Dz.U.20.1059/  - praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów  jak i podmioty lecznicze nie będą musiały od dnia 1 stycznia 2021 r prowadzić sprzedaży usług za pomocą nowych kas lecz dopiero od 1 lipca 2021 r.

  Przedłużenie tego terminu nie zwalnia z ewentualnych przeglądów dotychczas używanych kas.

   

   

  Uwaga  - recepty:

  Z dniem 1 września 2020 r wchodzi w życie zmiana rozp. w sprawie recept / Dz.U.20.1432/.

  Nowelizacja wprowadza dodatkowy kod uprawnień  C – dla świadczeniobiorcy w ciąży.

   

  ZUS: Nowe rozwiązania wprowadzane tarczą 4.0 - zmiany w świadczeniu postojowym, zwolnieniach od składek i sposobie składania wniosków

   

  Nowe rozwiązania wprowadzane ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza antykryzysowa 4.0”) rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców.

   

  Nowe rozwiązania rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców w zakresie:

  1)

  świadczenia postojowego dla:

  a) osób prowadzących działalność gospodarczą: świadczenie będzie przysługiwało osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych pod warunkiem, że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Muszą być także spełnione pozostałe warunki, tj.:

  – doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,

  – rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed 1 kwietnia 2020 r.,

  – przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,

  – zawieszenie działalności nastąpiło po 31 stycznia 2020 r.

  b) zleceniobiorców: gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.:

  – zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,

  – umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,

  – przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosku składanego w czerwcu, lipcu lub sierpniu nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł., a dla wniosków składanych w kwietniu i maju nie mógł przekroczyć kwoty 15 595,74 zł).

  W związku z tym udostępniony zostanie nowy wniosek RSP-CZ. Przepis ten wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Od tego dnia wnioski RSP-CZ będzie można składać wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  2) zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.:

  – osoby duchowne - wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za osoby duchowne, może złożyć osoba duchowna za siebie oraz zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna będąca płatnikiem składek za osoby duchowne. Zwolnienie obejmie nieopłacone należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Za marzec zwolnienie przysługuje także w przypadku gdy składki zostały już opłacone.

  – przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100% albo 50% należnych składek za marzec, kwiecień i maj, do liczby ubezpieczonych oprócz pracowników młodocianych nie są także wliczane osoby duchowne.

  3) sposobu składania wniosków

  Wnioski o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) oraz wnioski o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK), od dnia następującego po ogłoszeniu ustawy będą mogły być składane tylko i wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-rozwiazania-wprowadzane-ustawa-z-19-czerwca-2020-r_-o-doplatach-do-oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych-przedsiebiorcom-dotknietym-skutkami-covid-19-oraz-o-uproszczonym-postepowaniu-o-zatwierdzenie-ukladu-w-zwiazku-z-wystapieniem-covid-19-tzw_-tarcza-antykryzysowa-4_0-/3446447

   

 • Uwaga – termin sprawozdania o odpadach:

  Lekarze i lekarze dentyści mają czas na mocy nowych regulacji na złożenie sprawozdania o odpadach za rok 2019  do 31 .10.2020 r. Przedłużenie terminu zostało wprowadzone na mocy ustawy z 14 maja 2020 r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z COVID -19  / Dz.U.20.875/

  Zmiany dotyczące udzielania informacji zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Z dniem 4 maja 2020 r weszło w życie rozp. MZ z dnia 28.04.20 r w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeniowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą  / Dz.U.20.784/. Przepisy określają elementy jakie powinno zawierać wystąpienie zakładu. Do takiego wystąpienia należy dołączyć informacje o wyrażeniu zgody ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego wraz ze wskazaniem daty i formy wyrażenia tej zgody.

 • UWAGA – Lekarze stażyści:

  Czas trwania stażu podyplomowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu w związku ze stanem epidemii i niezrealizowaniem programu stażu.  Lekarz stażysta, który nie może zrealizować programu stażu z powodu stanu epidemii  -  za czas niezrealizowanego stażu otrzymuje wynagrodzenie, o ile zgłosi swemu pracodawcy ustnie lub pisemnie gotowość jego realizacji.

  Podstawa prawna: zmiana rozp. MZ w sprawie stażu podyplomowego lekarzy  / Dz.U.20.776./

 • Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej mające bezpośredni kontakt z pacjentami podejrzanymi lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2  - nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem tego wirusa.

  Wykaz stanowisk opracowuje kierownik podmiotu leczniczego .

   

  Szczegóły  - Standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom……….../ Dz.U.20.775  / - wchodzi w życie z dniem 29.04.2020 r

 • Uwaga : nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

  Z dniem 15 kwietnia 2020 r wchodzi w życie nowe  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania / Dz.U.20.666/.

  Dokumentację medyczną można prowadzić na podstawie dotychczasowego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Książeczki zdrowia dziecka wydane przed dniem 31 grudnia 2020 r zachowują ważność po tym terminie.

  Dysponenci Zespołów Ratownictwa Medycznego mogą prowadzić dokumentację na podstawie dotychczasowego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2021 r.

  Zgodnie z nowy rozporządzeniem – dokumentacja medyczna będzie prowadzona w postaci elektronicznej. W postaci papierowej tylko wówczas gdy warunki organizacyjno- techniczne nie będą na to pozwalały. Przez brak warunków rozumie się stały brak rozwiązań informatycznych, jak i czasową niemożność prowadzenia tej dokumentacji w postaci elektronicznej.  Nie będzie już można prowadzić  tej dokumentacji w postaci elektronicznej lub papierowej. Należy wybrać tylko jedną z nich - jako podstawową przyjmuje się tą prowadzoną w postaci elektronicznej.

 • Uwaga!

  od 10 kwietnia 2020 r nowe ograniczenia , zakazy i nakazy w związku z epidemią. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:

  1. udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej z wyjątkiem gdy zaprzestanie może stanowić zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta  i świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych w  tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową

  2.udzielania świadczeń stomatologicznych udzielanych w pojazdach / dentobusach /     

  3.sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami.                                                      

  Do odwołania podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych  za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności:

  1. potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów,  w tym przez telefon                     

  2. świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon                                 

  3.wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie pózniej niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wypisania  nie ma zastosowania do odwołania                                                             

  4. świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy  oryginał skierowania w ciągu 21 dni od dnia odwołania stanu epidemii                                                                

  5. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia napraw  mogą być wystawiane do odwołania , za pośrednictwem systemów teleinformatycznych  lub systemów łączności. W przypadku braku możliwości weryfikacji zleceń  i potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem serwisów internetowych NFZ , weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić do odwołania za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych  lub systemów łączności.                              

  Podstawa prawna : Rozporządzenie RM z 10.04.2020 r w sprawie ustanowienia ograniczeń zakazów i nakazów w związku z epidemią  / Dz.U.20.658/                                                           

  Radca prawny  Anna Bandelak                                    

 • Składki członkowskie

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przypominamy co następuje: składki członkowskiej nie opłacają lekarze, lekarze dentyści, którzy złożyli oświadczenie o nieosiąganiu przychodów. Zwolnienie z opłacania składek następuje po miesiącu, w którym oświadczenie o nieosiąganiu przychodów zostało złożone.

  Zwolnienie z opłacania składki obejmuje :

  1. Lekarza, który ukończył 75 lat

  2. Lekarza, który został skreślony z rejestru członków danej izby.

  3. Lekarza, który złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania

     zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym

     od osób fizycznych, z wyłączeniem renty i emerytury.

  W grupie lekarzy o których mowa w pkt. 3 znajdują się lekarze  i  lekarze dentyści, którzy w związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną zawiesili  przyjmowanie pacjentów. Warunkiem zwolnienia jest złożenie przez lekarza lub lekarza dentystę  wypełnionego oświadczenia o nieosiąganiu  przychodów ( Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/14/VII. Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5.09.2014 r w sprawie wysokości składki członkowskiej.

  Wypełnione oświadczenie należy składać mailowo na adres : oilrz@pro.onet.pl

  Lekarz po zakończeniu okresu nieosiągania przychodów z tytułu wykonywania zawodu i innych źródeł wymienionych w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych ma obowiązek złożyć zawiadomienie o osiąganiu przychodów  (załącznik nr 2 cyt. uchwały NRL). Opłacanie składki  nastąpi od następnego miesiąca po złożeniu zawiadomienia o osiąganiu Przychodu.

  Radca prawny   Anna  Bandelak

 • Poniżej nowe przepisy specustawy dotyczącej SARS-CoV 2 do przeczytania w pliku na dole strony: specustawa koronawirus.docx

 • Uwaga 3 ważne nowe rozporządzenia Ministra Zdrowia

  1. W standardach jakości  dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych dopuszcza się na okres 3 miesięcy  - zdalną autoryzację wyniku badań wykonywanych metodą automatyczną, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

   Szczegóły – rozporządzenie MZ zmieniające rozp. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych  / Dz.U.20.464/ - wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r.

  2. Lekarz specjalista może opuścić oddział anestezjologii i intensywnej terapii w celu podjęcia interwencji u pacjenta znajdującego się poza oddziałem / przeprowadzenie resuscytacji lub innych niezbędnych czynności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii , z wyłączeniem świadczeń z zakresu anestezji. Rozszerzono definicję lekarza specjalisty i lekarza w trakcie specjalizacji  - szczegóły w rozporządzeniu MZ zmieniającym rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  / Dz.U.20.466/ - wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 r.

  3. Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych , pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń. Rozszerzono definicję lekarza specjalisty i lekarza w trakcie specjalizacji  - szczegóły w rozporządzeniu MZ zmieniającym rozp. w sprawie  świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  / Dz.U.20.456/  - wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r.

 • Przedłużenie zgłoszenia do BDO do 31 lipca 2020 r

  W związku z problemami systemu elektronicznego Bazy Danych o odpadach – zmianie uległa ustawa o odpadach. / Dz.U.20.150/. Ustawa przedłuża na 6 miesięcy papierowe karty przekazania odpadów, z zastrzeżeniem ,że będą musiały być uzupełnione w systemie BDO do 31 lipca 2020 r.

  wzór papierowej karty / zał. nr 5 do zmiany ustawy./

   

                                     Spec ustawa w sprawie koronawirusa już działa

  Z dniem 8 marca 2020 r weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  / Dz.U.20.374/.

  Najważniejsze zmiany to:

  - pracodawcy zyskali możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej  / poza miejscem zakładu pracy /

  - w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły , rodzic – pracownik , który został zwolniony z wykonywania pracy w celu opieki nad dzieckiem otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy

  - do zamówień publicznych, których przedmiotem są towary i usługo niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 , nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych

  -świadczenia opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego wykonywane w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi są wykonywane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą i wpisane do specjalnego wykazu prowadzonego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z Wojewodą

  -Minister Zdrowia w drodze obwieszczenia ustala maksymalne ceny produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza i z przepisu lekarza, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

  -transport sanitarny jak i inne świadczenia związane z przeciwdziałaniem wirusowi są finansowane przez NFZ. Warunkiem refundacji kosztów jest, aby podmiot udzielający był wpisany do specjalnego wykazu , o którym mowa wyżej

  - premier na wniosek wojewody po zawiadomieniu ministra do spraw gospodarki może wydawać polecenia innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym w formie decyzji administracyjnych podlegających natychmiastowemu wykonaniu / bez uzasadnienia/.

  - wojewoda również zyskał uprawnienia do wydawania poleceń podlegających natychmiastowemu wykonaniu

  -ustawa ta wyłącza także część przepisów prawa budowlanego / projektowanie, budowa, przebudowa, remont i rozbiórka obiektów w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi

  - w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta – farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną.

 • Uwaga – ważne wyroki Sądu Najwyższego

1. Medyk dyskedytujący kolegów zostanie ukarany  - wyrok SN  I KK 62/19:

Lekarz wystawiający nierzetelną opinię musi liczyć się z konsekwencjami zawodowymi. Spór dotyczył dwóch lekarzy. Lekarz dentysta wykonał zabieg ekstrakcji zęba przeprowadzony w znieczuleniu. Niedługo po tym pacjentka doznała udaru mózgu. Jej rodzina domagała się od lekarza zadośćuczynienia. W Sądzie bliscy pacjentki przedstawili prywatną opinię sporządzoną przez lekarza chirurga, obarczającą lekarza za powikłania i udar. Opinia ta nie została sporządzona zgodnie z zasadami sztuki medycznej, zawierała błędy merytoryczne  ale mimo to spowodowała ,że lekarz stracił zaufanie pacjentów. Lekarz dentysta skierował wniosek do rzecznika odpowiedzialności zawodowej p- ko lekarzowi wydającemu opinię   / art 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej /.  Sądy Lekarskie rozpatrujące sprawę uznały winę lekarza sporządzającego opinię. Kasację obrońców chirurga Sąd Najwyższy oddalił jako bezzasadną.

 

2. Lekarz nie może reklamować się w żaden sposób  - Postanowienie Sądu Najwyższego  I KK 31/19

Sąd Najwyższy przyjął, że reklama lekarzy jest zabroniona, nawet jeżeli zawiera prawdziwe informacje o dobrej praktyce i zwycięstwie w rankingu ocen lub plebiscycie organizowanym przez media.

 

3. Uchylanie się od obowiązku regulowania obowiązkowych składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego jest czynem naruszającym art 59 Kodeksu Etyki Lekarskiej, a więc stanowi przewinienie zawodowe – Postanowienie Sądu Najwyższego  SDI 71/15.

Art. 8 ustawy o izbach lekarskich zobowiązuje lekarzy do przestrzegania przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza  oraz stosowania się do uchwał organów izb lekarskich i Kodeksu Etyki Lekarskiej. Sąd uznał, że przynależność lekarza do samorządu zawodowego jest obowiązkowa , a obowiązek płacenia składek wynika z tej obligatoryjnej przynależności.

 

 • Uwaga – ważny wyrok w sprawie obowiązkowych  szczepień ochronnych:

Grzywnę za nieszczepienia dziecka – rodzice muszą zapłacić , tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18.02.2020 r  Syg. Akt I OSK 780/18.

Stan faktyczny przedstawiał się następująco: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  wezwał rodziców dziecka do wykonania zaległych szczepień. Wobec braku reakcji na to wezwanie i upomnienie- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nałożył na rodziców dziecka grzywnę w celu przymuszenia do wykonania szczepień. Rodzice zostali poinformowani, że w przypadku odmowy będą nakładane kolejne wyższe grzywny.  Rodzice dziecka złożyli odwołanie do Ministra Zdrowia, który utrzymał decyzję inspektora w mocy. Została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to utrzymał w mocy postanowienie ministra. Sprawa znalazła swój finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który również skargę oddalił.  Sąd ten uznał, że postanowienie o nałożeniu grzywny jest zgodne z prawem

 

Uwaga – obowiązki statystyczne za 2019 r

 

MZ 06 – praktyki lekarskie w zakresie opieki profilaktycznej nad uczniami – do 30.09.2020 r

 

MZ 11 – praktyki lekarskie w zakresie poz w ramach kontraktu z NFZ oraz sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece  - do 31 marca 2020 r

 

MZ13 – praktyki lekarskie w zakresie chorób płuc i grużlicy  - do 21 luty 2020 r

 

MZ14 – praktyki lekarskie w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową do 28 luty 2020 r

 

MZ15 – praktyki lekarskie w zakresie zdrowia psychicznego   - do 28 luty 2020 r

 

MZ19  - praktyki lekarskie w zakresie leczenia środowiskowego   do 15 luty 2020 r

 

MZ24  - praktyki lekarskie w zakresie ginekologii i położnictwa / roczne sprawozdanie  o przerwaniach ciąży/  - do 14 luty 2020 r

 

MZ30  - praktyki lekarskie w zakresie leczenia odwykowego  - do  15 luty 2020 r

 

MZ35A  - praktyki lekarskie w zakresie badań profilaktycznych  - do 2 marca 2020 r

 

MZ35B  - praktyki lekarskie będące jednostkami służby medycyny pracy  - do 2 marca 2020 r

 

MZ54  - praktyki lekarskie w zakresie szczepień ochronnych  - do 31 styczna 2020 r

 

MZ55 – praktyki lekarskie  i podmioty lecznicze meldunek zachorowań na grypę –  4 razy w miesiącu / 7,15,22 i ostatni dzień miesiąca po zakończeniu przyjęć

 

MZ/N1a – praktyki lekarskie w zakresie nowotworów złośliwych / rozpoznanie , podejrzenie/ - karta zgłoszenia nowotworu  - sukcesywnie, raz w miesiącu do 15 dnia po rozpoznaniu choroby

 

MZ88 – praktyki lekarskie udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych sprawozdanie oo pracujących w praktykach  – do 13 marca 2020 r

 

MZ89  - praktyki lekarskie udzielające ambulatoryjnych i całodobowych świadczeń – sprawozdanie o specjalistach pracujących  do 13 marca 2020 r

 

ZD2 – praktyki lekarskie w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego  - do 27 stycznia 2020 r

 

 

Podstawa prawna : rozporządzenie RM w sprawie programu badań statystycznych na rok 2019  / Dz.U.18.2103/