renty specjalne dla członków rodzin lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych na COVID – 19

Szanowni Państwo,

 

Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich!

 

 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi rent specjalnych dla członków rodzin lekarzy i

lekarzy dentystów zmarłych na COVID – 19 uprzejmie wyjaśniam,

 

Naczelna Izba Lekarska będzie przekazywać wnioski napływające z Okręgowych Izb

Lekarskich do Ministra Zdrowia.

 

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów na

podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom

rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, w sytuacji gdy zakażenie wirusem

SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu.

 

W celu złożenia wniosku rodzina zmarłego winna przesłać do właściwej Okręgowej Izby

Lekarskiej następujące dokumenty:

 

1. tabelę (lub wykaz punktowy) z danymi zmarłego lekarza oraz danymi rodziny

ubiegającej się o wsparcie – zał. 1;

 

2. oświadczenie, iż przyczyną zgonu był COVID-19 wraz z wyrażeniem zgody na

weryfikację ww. oświadczenia, zgodnie z kartą zgonu przez organy administracji

państwowej – zał. 2;

 

3. wyrażenie zgody na udostępnienie przez [dane właściwej OIL] zawartych w tabeli

(lub wykazie punktowym) i oświadczeniu danych osobowych do Naczelnej Izby

Lekarskiej, mieszczącej się przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celu

udzielenia pomocy w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla

rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19;

 

4. wyrażenie zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską, mieszczącą się

przy ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa zawartych w tabeli (lub wykazie punktowym)

i oświadczeniu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952

Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia o przyznanie przez Prezesa Rady

Ministrów rent specjalnych na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

Uprzejmie proszę o weryfikację składanych dokumentów również pod względem czy zmarły

lekarz/lekarz dentysta był lekarzem pracującym. Przyznanie renty specjalnej dotyczy

tylko i wyłącznie lekarzy/lekarzy dentystów wykonujących zawód, w tym rencistów i

emerytów ale pracujących z pacjentami (niezależnie od formy zatrudnienia).

 

Ponieważ epidemia się nie skończyła i zgony mogą mieć miejsce w przyszłości, nie ma

daty końcowej składania wniosków. Istnieje możliwość dosyłania wniosków do NIL.

 

Przyjęcie innych świadczeń z powodu śmierci lekarza przez rodzinę nie ma wpływu na

przyznanie renty.

 

Zweryfikowane wnioski proszę przesyłać do NIL na adres: j.bizon@hipokrates.org

<mailto:j.bizon@hipokrates.org>

 

 

 

Z pozdrowieniami

 

dr n.med. Dariusz Paluszek

 

Członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Powrót do aktualności